Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Obecné údaje

Poskytovaná služba:   

Domov pro seniory
 
Zásady pro poskytování služby:  
Poskytujeme individualizovanou péči a podporu.

Zachováváme společenské postavení seniorů a ujišťujeme je v jejich sociálních rolích i v případě duševní nebo tělesné zchátralosti.

Neuvádíme nikoho do situace, která by mohla vést k jeho případnému selhání ve společenství.

Před ostatními nezdůrazňujeme ničí nedostatečnost ani nezpůsobilost.

Dáváme každému najevo, že má svou hodnotu.

Podporujeme a zachováváme u každého osobní nezávislost a funkční samostatnost.

Respektujeme individuální zvyky a hodnoty (i náboženské).

Respektujeme u každého domov, životní prostor a soukromí.

Poskytujeme útěchu a projevujeme takt.

Dbáme na souhlas obyvatele k nezbytným pečovatelským úkonům.

Povzbuzujeme seniory k vlastní volbě a rozhodování.

Podporujeme začleňování a účast v kolektivu. Chráníme obyvatele před případným vyčleňováním z kolektivu.

Podporujeme obyvatele, aby dbali na osobní hygienu a vzhled.

Dopřáváme každému dostatek času a snažíme se na nikoho nespěchat.

Péči přizpůsobujeme potřebám a životnímu rytmu každého jednotlivce.

Snažíme se předvídat individuální potřeby.

Respektujeme hranice schopností každého jednotlivce.

Jednotliví pracovníci v přímé obslužné péči vykonávají činnost odpovídající jejich odborné způsobilosti.

Na konkrétní požadavky seniorů reagujeme zdvořile.

Chováme se zdvořile a projevujeme úctu i v případě, že máme špatnou náladu.

Informujeme předem obyvatele o všech úkonech péče (pokud je to možné).

Podporujeme účast na každodenním životě.

V rámci možností si zachováváme smysl pro humor.